Algemene voorwaarden Stichting Medical Navigator service

Voor de beschrijving van de manier waarmee wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Stichting Medical Navigator service die te vinden is op www.medicalnavigator.nl/privacy-verklaring.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Stichting Medical Navigator service (“Medical Navigator”).

 

 1. Algemeen

Medical Navigator is een stichting met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

 

Medical Navigator ondersteunt mensen met tijd, aandacht en aanvullende kennis in hun voorbereiding op de medische keuzes die zij maken met hun eigen arts (ook wel: hoofdbehandelaar). De dienstverlening van Medical Navigator bestaat uit een combinatie van persoonlijk contact met een persoonlijke navigator en digitale dienstverlening.

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) hebben de hierna genoemde definities de volgende betekenis:

 1. Diensten: alle door Medical Navigator ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden (al dan niet met behulp van de Persoonlijke en/of Specialistische Navigator), bestaande uit een combinatie van persoonlijk contact en digitale dienstverlening.
 2. Medical Map: de persoonlijke infographic die na een intakegesprek door Medical Navigator aan de Opdrachtgever verstrekt wordt en die, in het geval de Opdrachtgever een betaalde Dienst afneemt van Medical Navigator, verder gevuld wordt met informatie van de Opdrachtgever en de antwoorden op gestelde vragen.
 3. Medical Navigator: de stichting naar Nederlands recht, Stichting Medical Navigator service, gevestigd te Waalre.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en handelingsbekwaam is, met wie Medical Navigator een Overeenkomst aangaat of met wie Medical Navigator een Overeenkomst beoogt te sluiten.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot het verlenen van de Diensten, die tussen Opdrachtgever en Medical Navigator tot stand komt.
 6. Persoonlijke Navigator: een BIG-geregistreerde arts die door Medical Navigator wordt gekoppeld aan Opdrachtgever en de werkwijze hanteert van Medical Navigator.
 7. Specialistische Navigator: een BIG-geregistreerde arts die door Medical Navigator wordt gebruikt wordt als kennisbron en in die rol geen direct contact heeft met Opdrachtgever.

 

 • Toepasselijkheid Voorwaarden
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Medical Navigator en de Opdrachtgever.
 2. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Vernietiging of nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Medical Navigator heeft te allen tijde het recht om de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien Medical Navigator de Voorwaarden wijzigt, dan zal zij dit ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet met de nieuwe Voorwaarden akkoord wenst te gaan, dan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen, tot het moment dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.
 4. Indien de Persoonlijke Navigator, de Specialistische Navigator of enige andere hulppersoon van Medical Navigator door de Opdrachtgever rechtstreeks wordt aangesproken, kan deze een beroep doen op al het bepaalde in deze Voorwaarden (waaronder – maar niet beperkt tot – de aansprakelijkheidsbeperking en het vervalbeding in artikel X en XI van de Voorwaarden). Behoudens voor zover dit in strijd is met toepasselijke bepalingen van dwingend recht.

 

 1. De dienstverlening door Medical Navigator en totstandkoming Overeenkomsten
 2. Medical Navigator helpt mensen zich voor te bereiden op moeilijke medische keuzes.
 3. Medical Navigator biedt zowel gratis Diensten aan als Diensten tegen betaling van een vergoeding.
 4. De gratis Diensten die Medical Navigator aanbiedt bestaan uit het voeren van een telefonisch intakegesprek en het verstrekken van toegang tot een persoonlijke Medical Map waarin de informatie uit het intakegesprek is verwerkt. De Opdrachtgever kan deze Diensten afnemen door zich aan te melden via het contactformulier op de website van Medical Navigator of door met Medical Navigator daarover te bellen.
 5. Na afname van de gratis Diensten kan de Opdrachtgever een Overeenkomst met Medical Navigator sluiten voor de betaalde Dienst van Medical Navigator, die bestaat uit de volgende elementen:
  • het inschakelen van een Persoonlijke Navigator en het voeren door de Persoonlijke Navigator van een gesprek van 1,5 uur bij Opdrachtgever thuis of op een andere door Opdrachtgever gewenste locatie
  • het uitzoeken van de antwoorden op de vragen van Opdrachtgever
  • het weergeven van de uitgezochte informatie in de persoonlijke Medical Map
  • het bieden van de mogelijkheid voor Opdrachtgever om zelf zijn persoonlijke Medical Map verder aan te vullen
  • het eenmalig telefonisch toelichten van de Medical Map door de Persoonlijke Navigator
 6. De Opdrachtgever kan daarnaast vervolgens een Overeenkomst sluiten voor persoonlijke begeleiding op maat door Medical Navigator, tegen betaling van een daarvoor overeengekomen vergoeding.
 7. De in sub d en e bedoelde Diensten worden pas geleverd nadat de Opdrachtgever en Medical Navigator daartoe een schriftelijke Overeenkomst hebben gesloten.

 

 1. Uitvoering Overeenkomst
 2. Medical Navigator verricht de Dienst naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van haar als zorgvuldig opdrachtnemer kan worden verwacht.
 3. De Overeenkomst wordt, door Medical Navigator uitgevoerd met behulp van door haar ingeschakelde Persoonlijke en Specialistische Navigators. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

 

 1. Uitvoering van de Diensten
 2. Zowel Medical Navigator als de door haar ingeschakelde Persoonlijke en Specialistische Navigators voldoen aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Bovendien conformeren de Persoonlijke en Specialistische Navigators zich aan de kwaliteitsnormen die Medical Navigator hanteert binnen de organisatie.
 3. Medical Navigator is geen zorgverlener. De dienstverlening van Medical Navigator vervangt geen (bestaande) behandelrelatie die Opdrachtgever heeft met een zorgverlener: de zorg wordt derhalve niet door Medical Navigator overgenomen en er wordt geen second opinion verricht. De informatie en aandacht die Medical Navigator met haar Diensten biedt, is altijd aanvullend bedoeld op de zorg die Opdrachtgever ontvangt van zijn behandelend(e) arts(en).
 4. De Persoonlijke Navigator die door Medical Navigator gekoppeld wordt aan Opdrachtgever helpt Opdrachtgever met een goede voorbereiding op medische keuzes die Opdrachtgever uiteindelijk zelf of met hun naasten en zijn of haar behandelend zorgverlener maakt. De dienstverlening van de Persoonlijk Navigator bestaat uit het beantwoorden van vragen van Opdrachtgever. De Persoonlijk Navigator geeft geen sturende adviezen.
 5. De Persoonlijke Navigator kan de Specialistische Navigator om aanvullende informatie vragen met het doel de vragen van Opdrachtgever goed te kunnen beantwoorden. De Specialistische Navigator geeft daarbij geen sturende adviezen. Er is geen direct contact tussen Opdrachtgever en de Specialistische Navigator.
 6. Afspraken inzake persoonlijke begeleiding dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd is Medical Navigator genoodzaakt kosten door te berekenen voor de gereserveerde tijd door Medical Navigator en/of de door haar ingeschakelde Persoonlijke of Specialistische Navigators.
 7. Medical Navigator baseert haar dienstverlening op de medische informatie die opdrachtnemer aan hem verstrekt en vraagt zelf geen medische informatie op. De kwaliteit van de dienstverlening is afhankelijk van juiste, actuele en zo volledig mogelijke medische informatie.

 

 • Medical Map
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Medical Map behoren bij uitsluiting toe aan Medical Navigator en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op door de Opdrachtgever zelf aan de Medical Map toegevoegde informatie.
 2. De Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht om de Medical Map te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld is, te weten ter voorbereiding op het maken van medische keuzes met hun hoofdbehandelaar. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Medical Map voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.
 3. De Opdrachtgever verleent Medical Navigator toestemming om de door hem in de Medical Map opgenomen gegevens te gebruiken voor het verlenen van de Diensten aan opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever kan een pdf-versie van de Medical Map downloaden via de applicatie.
 5. Na een telefonische intake kan Opdrachtgever 6 maanden gebruik maken van zijn Medical Map.
 6. Na het aangaan van de overeenkomst kan Opdrachtgever 1 jaar gebruik maken van zijn Medical Map.
 7. Wanneer opdrachtgever langer gebruik wil maken van zijn eigen Medical Map kan hij contact opnemen met Medical Navigator.
 8. Medical Navigator maakt gebruik van links naar websites van derden maar staat niet in voor de juiste werking van deze links en heeft geen zeggenschap over deze websites. Medical Navigator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze sites.

 

 • Dossiervoering
 1. Medical Navigator richt een dossier in met betrekking tot diens dienstverlening aan de Opdrachtgever, dat dossier is de Medical Map. In de Medical Map worden alle gegevens omtrent (de gezondheid van) Opdrachtgever aangetekend voor zover dit voor het verlenen van de Dienst noodzakelijk is.
 2. Medical Navigator bewaart de gegevens over Opdrachtgever in hun Medical Map gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens omtrent Opdrachtgever zijn verkregen, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 3. Indien Opdrachtgever vernietiging van zijn Medical Map wenst, dient zij daartoe een schriftelijk verzoek in bij Medical Navigator op de wijze zoals omschreven in de privacyverklaring van Medical Navigator.
 4. Medical Navigator vernietigt de Medical Navigator van Opdrachtgever binnen 1 week nadat zij het schriftelijke verzoek om vernietiging van Opdrachtgever heeft ontvangen. Het vernietigingsrecht van Opdrachtgever geldt niet voor gegevens die buiten het dossier van Opdrachtgever worden bewaard, zoals financiële en administratieve gegevens over Opdrachtgever.
 5. Voor zover het verzoek van Opdrachtgever gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan Opdrachtgever, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet, hoeft Medical Navigator het verzoek om vernietiging van Opdrachtgever niet na te komen.
 6. Opdrachtgever kan Medical Navigator schriftelijk verzoeken om inzage en het verkrijgen van een afschrift van de gegevens zoals bedoeld in lid e. Opdrachtgever dient daarvoor een verzoek in op de wijze zoals voorzien in de privacyverklaring. Medical Navigator verstrekt vervolgens aan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk inzage en afschrift van het dossier.

 

 1. Prijzen en Betaling
 2. Bij het aangaan van een schriftelijke Overeenkomst zoals bedoeld in artikel IV onder d van deze Voorwaarden, stuurt Medical Navigator een factuur aan de Opdrachtgever voor de door hem te betalen vergoeding voor de Diensten.
 3. Betaling van de factuur geschiedt voorafgaand aan het huisbezoek dat door de Persoonlijke Navigator wordt uitgevoerd. Op verzoek van de Opdrachtgever kan gespreide betaling plaatsvinden in twee gelijke delen. De betalingen worden gedaan onder de condities zoals vermeld op de factuur.
 4. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW.
 5. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag, inclusief toepasselijke rente, niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever verplicht om alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Medical Navigator maakt om betaling af te dwingen volledig te vergoeden, conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van 40 euro.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. Medical Navigator is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan als gevolg van het handelen van Medical Navigator.
 3. Medical Navigator heeft geen rol in de zorgverlening van de eigen hoofdbehandelaar van Opdrachtgever aan de Opdrachtgever en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de besluiten en keuzes van Opdrachtnemer inzake zijn/haar zorgverlening.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Medical Navigator is beperkt tot de bedragen waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Medical Navigator aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van Medical Navigator voor deze gebeurtenis onder deze verzekering. In geval om welke reden dan ook Medical Navigator geen aanspraak heeft krachtens hiervoor bedoelde verzekering zal de aansprakelijkheid van Medical Navigator beperkt zijn tot het bedrag dat Medical Navigator in rekening heeft gebracht.
 5. Medical Navigator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Medical Navigator is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Medical Navigator kenbaar behoorde te zijn.
 6. Medical Navigator biedt geen garantie op volledigheid en kan ook niet instaan voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, met inbegrip van de informatie/gegevens die de Opdrachtgever zelf in zijn persoonlijke Medical Map plaatst.
 7. Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden gelden niet als er sprake is van schade die veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Medical Navigator.

 

 1. Verjaring & Vrijwaring
 2. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen na verloop van één jaar gerekend vanaf de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en mogelijke aansprakelijkheid van Medical Navigator voor die schade.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Medical Navigator tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

 • Beëindiging
 1. Medical Navigator heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen, indien er sprake is van gewichtige redenen.
 2. Iedere partij kan de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en die partij deze tekortkoming (voor zover deze hersteld kan worden) niet herstelt binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling, waarin de tekortkoming duidelijk wordt omschreven.
 3. Medical Navigator kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling ontbinden indien de Opdrachtgever artikel VII onder b van deze Voorwaarden schendt.
 4. Indien de Opdrachtgever overlijdt, eindigt de Overeenkomst van rechtswege. Indien opdrachtgever overlijdt voordat de telefonische toelichting op zijn Medical map heeft plaatsgevonden, betaalt Medical Navigator de reeds betaalde vergoeding aan de nabestaanden terug. Daarna heeft Medical Navigator geen verplichting om de door Opdrachtgever betaalde vergoeding terug te betalen.

 

 • Geheimhouding
 1. Medical Navigator en Opdrachtgever zullen alle informatie met betrekking tot elkaar en hun respectieve activiteiten, waarvan zij in redelijkheid moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht op welke wijze zij deze verkrijgen, volstrekt vertrouwelijk behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk aan derden mededelen.
 2. Onder “vertrouwelijke informatie” wordt in ieder geval verstaan alle informatie en/of gegevens omtrent de gezondheid van Opdrachtgever en alle overige informatie waarvan de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie en alle gegevens over Opdrachtgever die staan opgenomen in het dossier van Opdrachtgever.
 3. Artikel XIII sub b is niet van toepassing op het verstrekken van vertrouwelijke informatie voor zover verstrekking verplicht is op grond van een wettelijke verplichting of toepasselijke regels van toezichthouders.
 4. De geheimhoudingsverplichting zal ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden, ongeacht de wijze van beëindiging van de Overeenkomst.
 5. Medical Navigator en de door haar ingeschakelde Persoonlijke en Specialistische Navigators nemen geen contact op met de zorgverleners waarmee Opdrachtgever reeds een behandelrelatie heeft en deelt geen informatie met derden waaronder de behandelend arts, tenzij op nadrukkelijk en schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en/of de Persoonlijke of Specialistische Navigator.

 

 • Klachten
 1. Medical Navigator doet haar uiterste best om klachten te voorkomen.
 2. Wanneer Opdrachtgever aansluitend op het gesprek met zijn Navigator aangeeft niet tevreden te zijn met zijn navigator, regelt Medical Navigator indien gewenst en zonder extra kosten een tweede gesprek met een andere Navigator.
 3. Medical Navigator voldoet aan de eisen die de WKKGZ stelt ten aanzien van klachten van Opdrachtgevers over de Diensten en geschillen over de dienstverlening tussen Opdrachtgever en Medical Navigator.
 4. Medical Navigator stelt haar klachtenreglement conform het bepaalde in de WKKGZ beschikbaar aan haar Opdrachtgevers.
 5. De Opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of diens naaste(n) dienen eventuele klachten met betrekking tot de verrichte Dienst door Medical Navigator en de door haar ingeschakelde Persoonlijke en Specialistische Navigators in te dienen op de wijze zoals vermeld in het klachtenreglement van Medical Navigator.
 6. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

 1. Geschillen
 1. Op de Voorwaarden en op alle door Medical Navigator en de door haar ingeschakelde Persoonlijke en Specialistische Navigators gesloten en te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Medical Navigator en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Medical Navigator gevestigd is.

 

 • Vragen over deze voorwaarden
 1. Vragen over deze Voorwaarden kunnen gesteld worden via het algemene telefoonnummer van stichting Medical Navigator service: 085-9027777 of via email: info@medicalnavigator.nl.