Privacyverklaring Stichting Medical Navigator service

Laatst bijgewerkt op 23 augustus 2018

 

Definities

In deze privacyverklaring betekenen de volgende begrippen:

 

 1. Website: de website medicalnavigator.nl en haar subdomeinen
 2. Medical Map: de webapplicatie map.medicalnavigtor.nl
 3. Persoonlijke Map: persoonlijke infographic die gevuld wordt met uw informatie en antwoorden
 4. Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruikt maakt van de Website, maar geen Account heeft en geen gebruikt maakt van de Diensten
 5. Opdrachtgever/u: de natuurlijk persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en handelingsbekwaam is, met wie Medical Navigator een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten
 6. Navigator: een medische expert die een bepaald terrein van de zorg goed kent
 7. Beheerder: een persoon in dienst van Medical Navigator die de beheerdersrol heeft in de Medical Map
 8. Account: het door u op de Medical Map applicatie aangemaakt account
 9. Dienst: de door Medical Navigator aangeboden diensten op de Website, waaronder:
 • het voeren van een telefonisch intakegesprek
 • het beschikbaar stellen van een eerste versie van een persoonlijke Medical Map na een intakegesprek
 • een bezoek van een Persoonlijke Navigator aan huis (of indien gewenst op een andere locatie)
 • het beschikbaar stellen van een tweede versie van een persoonlijke Medical Map met de door een Opdrachtgever gevraagde informatie tijdens het bezoek van de Navigator
 • het telefonisch toelichten van de Medical Map aan Opdrachtgever door de Persoonlijke Navigator
 • het aanvullend beantwoorden van vragen van de Opdrachtgever
 1. Overeenkomst: iedere tussen een Opdrachtgever en Medical Navigator tot stand gekomen overeenkomst, waaronder voor het uitvoeren van Werkzaamheden
 2. Werkzaamheden: alle door Medical Navigator ten behoeve van een Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden in het kader van het gratis intakegesprek of de aankoop van de dienstverlening die daaruit voortvloeit:
  1. schriftelijk antwoord op de gestelde vragen: binnen 2 werkdagen digitaal antwoord op de gestelde vragen verwerkt in een Medical Map
  2. persoonlijke begeleiding: een gesprek met een persoonlijke Navigator, thuis of elders en binnen 2 werkdagen na afloop van het gesprek antwoord op de gestelde vragen verwerkt in een Medical Map (of in overleg zoveel later als het uitzoekwerk nodig heeft)
 3. Medical Navigator: Stichting Medical Navigator service, gevestigd te (5581 WG) Waalre aan de van Dijklaan 23

 

Algemeen

De Website heeft als doel om mensen te helpen bij navigatie door de medische wereld. De navigatie bestaat uit het inhuren van een persoonlijke, onafhankelijke expert (een Navigator) gecombineerd met online digitale ondersteuning (Medical Map). Het gebruik van de online digitale ondersteuning vindt plaats in een veilige en betrouwbare omgeving. Medical Navigator vindt de bescherming van uw gegevens van cruciaal belang en handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘UAVG’) en de Telecommunicatiewet (‘Tw’). Tevens handelt Medical Navigator in lijn met NEN-7510 voor informatiebeveiliging in de zorg.

 

In deze Privacyverklaring informeert Medical Navigator u, de Opdrachtgever, over het gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder gegevens met betrekking tot uw gezondheid die op de Medical Map worden verwerkt, en over de wijze waarop uw persoonsgegevens en uw privacy in het algemeen wordt beschermd.

 

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is Medical Navigator gevestigd te (5581 WG) Waalre aan de van Dijklaan 23, Kamer van Koophandelnummer: 72367598, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

 1. Waarvoor verwerkt Medical Navigator persoonsgegevens?

 

Medical Navigator verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers voor de volgende doeleinden:

 

Contact via telefoon en Website

Medical Navigator verwerkt persoonsgegevens om met Bezoekers en potentiële Opdrachtgevers contact te hebben via de Website en via de telefoon.

Medical Navigator verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, audio opnamen van telefoongesprekken.

Medical Navigator mag voor dit doeleinde persoonsgegevens verwerken omdat de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. De intrekking doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking.

 

Website analyse & cookies

Medical Navigator verwerkt persoonsgegevens om de Website en Diensten te optimaliseren.

Medical Navigator verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadres en/of telefoonnummer (indien verstrekt door de Bezoeker).

Medical Navigator mag voor dit doeleinde persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Medical Navigator is om ten behoeve van haar bedrijfsvoering de Website en Diensten te ontwikkelen en verbeteren. U kunt op basis van persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.

Medical Navigator kan voor dit doeleinde gebruik maken van cookies. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

 

Medical Navigator verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgevers voor de volgende doeleinden:

 

Uitvoeringen van de Diensten

Medical Navigator verwerkt persoonsgegevens om haar Diensten te kunnen leveren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om Opdrachtgevers een overzicht te geven van hun medische situatie en mogelijkheden, om een Persoonlijke Map aan te bieden, om contact te hebben met Opdrachtgevers, om bij te houden wat er met de Opdrachtgever besproken is en voor hen relevante informatie aan Opdrachtgevers te verstrekken.

Medical Navigator verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast verwerkt Medical Navigator medische gegevens die u ons verstrekt. Dit betreft alle medische gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Medical Navigator mag voor dit doeleinde persoonsgegevens verwerker omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgevers.

 

Facturering

Medical Navigator verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan Opdrachtgevers.

Medical Navigator verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: naam en adres.

Medical Navigator mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgevers

 

Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden worden verwerkt.

 

 1. Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens in uw Persoonlijke map

Uw Persoonlijke Map is alleen zichtbaar voor uzelf, uw Persoonlijke Navigator en de Beheerder van de Medical Map

 

 1. Wanneer worden persoonsgegevens aan derden verstrekt?

Medical Navigator kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht van Medical Navigator zullen optreden. Met deze verwerker sluit Medical Navigator een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker onder meer wordt verplicht om de bepalingen uit de toepasselijke regelgeving en deze Privacyverklaring na te leven.

 

Medical Navigator zal uw persoonsgegevens nooit aan andere derden verstrekken tenzij dat moet op grond van een wettelijke plicht.

 

 1. Welke beveiligingsmaatregelen neemt Medical Navigator?

Medical Navigator neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie. Het beheer van de Website wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen ISO/IEC 27001 en NEN 7510.

 

 1. Worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land dat niet binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) ligt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat wij gebruik maken van een online dienstverlener die niet in de EER gevestigd is. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EER zorgt Medical Navigator ervoor dat alsnog een passend beschermingsniveau geboden wordt door bijvoorbeeld het EU – U.S. Privacy Shield of de modelcontractbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

 1. Hoe lang bewaart Medical Navigator persoonsgegevens?

Medical Navigator gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens, en hier hoort bij dat Medical Navigator de gegevens niet langer zal bewaren dan nodig is. Soms is er een wettelijke verplichting om gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren, zoals bijvoorbeeld zeven jaar in het geval van boekhoudkundige gegevens. Als u vragen heeft over de bewaartermijnen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@medicalnavigator.nl.

 

 1. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Veel van de gegevens die wij over u hebben staan in uw ‘Persoonlijke Map’, als hier gegevens in staan die niet kloppen of die u er liever niet in wilt hebben kunt u dat altijd aan ons doorgeven. Op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Die rechten staan hieronder beschreven.

 

U kunt bij Medical Navigator inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verwerkt. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden.

 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

 

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met Medical Navigator via info@medicalnavigator.nl of 085-9027777. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat Medical Navigator u niet altijd kan helpen.

 

Op het moment dat u de Overeenkomst beëindigt zullen de persoonsgegevens automatisch verwijderd, met uitzondering van de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan verplichtingen uit de relevante wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij medische gegevens.

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Medical Navigator zal deze wijzigingen op passende wijze aan u melden, via de Website of andere gangbare communicatiekanalen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van de Privacyverklaring.

 

 1. Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring of andere privacy gerelateerde onderwerpen kunt u contact opnemen met info@medicalnavigator.nl of 085-9027777.